Erhvervsområder

Vores erhvervsområder skal kunne rumme en bred vifte af virksomheder, der kan medvirke til en dynamisk erhvervsudvikling lokalt såvel som regionalt.

Målsætninger

Dynamisk erhvervsudvikling

Erhvervsområderne skal give mulighed for lokalisering af virksomheder, der kan medvirke til en dynamisk udvikling – både lokalt og regionalt.

Kommunen rummer flere erhvervsområder, men Avedøre Holme dominerer på grund af størrelsen af området og dets virksomheder. Dette område har betydning for såvel kommunens som regionens erhvervsliv. Vi ønsker at revitalisere dette erhvervsområde, så det kan tilpasses de igangværende og kommende ændringer i erhvervs- og virksomhedsstrukturer.

Vi ønsker, at områdets arealer bliver tilpasset erhvervslivets behov om at kunne bygge højere og evt. tættere, samt at kunne være mere fleksibel i forhold til hvor stor en del af virksomheden, der må bruges til administration.

Avedøre Holme er i Fingerplan 2013 udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvilket vil sige virksomheder med stor miljøbelastning. Da der gennem de sidste 10-15 år stort set ikke har været ønsker fra denne type virksomheder om at lokalisere sig på Avedøre Holme, har Kommunen fået udarbejdet en analyse for behovet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Hovedstadsområdet og mere specifikt på Avedøre Holme.

Analysen underbygger vores erfaringer med, at der ikke længere er så stort behov for udlæg af arealer til disse typer virksomheder. Derfor arbejder kommunen nu på, at fingerplanens arealudlæg ændres for Avedøre Holme, således at det kan blive et mere blandet erhvervs- og industriområde med stor fleksibilitet, hvor der gives mulighed for alle typer af erhverv.

Vi arbejder derfor på, at Fingerplan 2013 på den ene eller anden måde ændres, så dette kan lade sig gøre og der på det grundlag kan udarbejdes en ny lokalplan.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Anvendelsen af Avedøre Holme skal tilpasses udviklingen i erhvervsstrukturen og udnytte den centrale beliggenhed i Hovedstads- og Øresundsregionen
 • Der skal foretages en miljørigtig placering af nye virksomheder ved brug af zonering
 • Der skal gives mulighed for at bygge højere end i dag på udpegede arealer og for at hæve bebyggelsestætheden på arealer langs Stamholmen.

Retningslinjer

Retningslinje 3.7.1 - 3.7.6

3.7.1

I erhvervsområderne kan der etableres virksomheder inden for industri- og fremstillingserhverv, engroshandel, lagervirksomhed, transport, forretningsservice og administration. I de udlagte erhvervsområder kan der desuden etableres uddannelsesinstitutioner/virksomheder i erhvervsmæssigt øjemed.

3.7.2

Kontorbyggeri under 1.500 m2 bruttoetageareal kan placeres i alle erhvervsområderne. Kontorbyggeri over 1.500 m2 bruttoetageareal skal som udgangspunkt placeres inden for de stationsnære kerneområder.

Såfremt der ønskes en placering af kontorbyggeri over 1.500 m2 bruttoetageareal uden for de stationsnære kerneområder, men inden for de stationsnære områder, skal mindst ét af følgende forhold være opfyldt: 

Der er i lokalplanlægningen redegjort for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i de stationsnære kerneområder. 

Der er i lokalplanlægningen fastlagt normer for maksimalt antal parkeringspladser svarende til højst 1 p-plads pr. 75 m2 etageareal erhvervsbyggeri ved en knudepunktstation, og højst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal erhvervsbyggeri ved øvrige stationer 

Det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar 2007. 

3.7.3

Uden for de stationsnære kerneområder skal der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres:

 • 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal for service- og kontorerhverv. 

Den angivne parkeringsnorm for kontorbyggeri og andet arealintensivt erhvervsbyggeri skal inden for de stationsnære kerneområder regnes som maksimumnorm. 

Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt:

 • Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m 
 • Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering.

3.7.4

I erhvervsområderne i Avedøre syd for Gl. Køge Landevej, rammeområderne 4E2, 4E4 og 4E5, kan der placeres butikker med særligt pladskrævende udvalgsvarer. Dette gælder for butikker, der alene forhandler møbler, biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, samt sten- og betonvarer. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer, kan der etableres et særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer- og byggematerialer.

3.7.5

Butikker med særligt pladskrævende varer, som nævnt i 3.3.7, må ikke overstige 2.000 mbruttoetageareal. Der fastsættes et samlet, maksimalt bruttoetageareal på 10.000 m2 for de tre rammeområder under ét til butikker med særligt pladskrævende udvalgsvarer.

3.7.6

For alle risikovirksomheder, nye som gamle, skal der fastlægges sikkerhedszoner og planlægningszoner. 

Inden for sikkerhedszonerne må der som udgangspunkt ikke etableres ny følsom arealanvendelse som f.eks. boliger, institutioner, butikker, hoteller, eller steder, hvor der opholder sig mange mennesker.

Inden for planlægningszonerne må der som udgangspunkt ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation, f.eks. hospitaler og bygninger, som huser redningsberedskabet. 

Inden for planlægningszonerne kan der planlægges for erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for individer, ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium.

Redegørelse

Erhvervsområder

Kommunen har en attraktiv beliggenhed som nabo til København og nær ved Københavns Lufthavn og motorvejsnettet. Hvidovre har mange virksomheder og arbejdsplader, og vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, et af landets store universitetshospitaler og et internationalt filmmiljø.

Avedøre Holme er med sine ca. 330 ha (ca. 445 ha med de tekniske anlæg ud mod Køge Bugt) det største erhvervsområde i Danmark og er naturligvis dominerende i forhold til udbuddet af virksomheder og antallet af arbejdspladser i kommunen.

Ud over Avedøre Holme har Hvidovre Kommune følgende egentlige erhvervsområder:

 • Tårnfalkevej/Søvangsvej
 • Filmbyen
 • Landlystvej
 • Immerkær/Kløverprisvej
 • Vojensvej
 • Gungevej/Arnold Nielsens Boulevard.

Derudover er der erhverv på enkelte eller mindre grupper af ejendomme, men hvor der er ved at ske en gradvis omdannelse til anden anvendelse, det gælder for eksempel for området ved Femagervej og Mågevej.

Risikovirksomheder

Hvidovre rummer to eksisterende risikovirksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed, nemlig Avedøreværket på Hammerholmen 50, samt Syntese på Industriholmen 13. Desuden er der en potentiel ny risikovirksomhed, hvor kommunen bliver godkendelsesmyndighed, nemlig NTG Terminals på Hammerholmen 47. 

Der gælder en 500 m planlægningsafstand omkring disse virksomheder, jævnfør Miljøministeriets cirkulære nr. 37 af 20. april 2006. 

Sikkerhedszonen udgør det areal omkring virksomheden, hvor konkrete risikoberegninger har vist, at risikoen for at dø som følge af et uheld på virksomheden er uacceptabel.  Som udgangspunkt må der ikke være eksisterende eller planlagt følsom anvendelse indenfor sikkerhedszonen. 

Efter en konkret vurdering kan der accepteres andre virksomheder end risikovirksomheden indenfor sikkerhedszonen. 

Planlægningszonen udgør det areal omkring virksomheden, der potentielt kan blive påvirket af et uheld. Planlægningszonen fastsættes ud fra den maksimale konsekvensafstand for det værst mulige uheld. 

Inden for planlægningszonen skal kommunen altid inddrage risikoforholdene i overvejelserne, når der planlægges for en mere følsom arealanvendelse, herunder flere boliger eller andre aktiviteter, som medfører en væsentlig stigning i antallet af mennesker, der varigt opholder sig i denne zone. 
Er der følsomme aktiviteter indenfor planlægningszonen skal det som udgangspunkt dokumenteres ved beregninger, at den samfundsmæssige risiko er acceptabel.  Hvis det ud fra de foreliggende oplysninger er åbenlys, at acceptkriterier for samfundsrisiko er overholdt, er det ikke nødvendigt med beregninger. 

Det skal ligeledes vurderes, om der inden for planlægningszonen er andre aktiviteter, der vil kunne påvirke, eller påvirkes af, en risikovirksomhed og dermed afstedkomme eller forværre et større uheld (dominoeffekt).

Arbejdspladser

Hvidovre oplevede et markant fald i antallet af arbejdspladser i perioden årene 2010-11, hvor antallet kom ned på 25.549 arbejdspladser, et fald svarende til 7 % af arbejdspladserne i forhold til år 2009. I 2012 steg arbejdspladerne igen, og niveauet har ligget nogenlunde stabilt for 2013. Vi har dog endnu ikke nået niveauet for arbejdspladser før 2010. Særligt bygge- og anlægsbranchen har været hårdt ramt og mistede knap 20% arbejdspladser.

Af kommunens borgere, som er i arbejde, er den største gruppe beskæftiget inden for offentlig administration (32 %), handel og transport (27 %) og erhvervsservice (11 %).

Af kommunens 26.202 arbejdspladser er de 37 % inden for offentlig administration med hovedvægten på sundhedsvæsen og sociale institutioner, og hvor Hvidovre Hospital alene udgør 14 % af arbejdspladserne i kommunen. 25 % af kommunens arbejdspladser er inden for handel og transport og 10 % inden for bygge og anlæg.

Det er værd at lægge mærke til, at der både er få egentlige industriarbejdspladser og få Hvidovreborgere, der er beskæftiget inden for industrien. Dette på trods af, at Hvidovre med Avedøre Holme har landets største område udlagt til industri- og fremstillingsvirksomheder.

Baggrunden for dette er, at denne type virksomheder er flyttet til udlandet, og det er derfor vigtigt, at der findes andre anvendelsesmuligheder/erhvervstyper for disse ejendomme.

Uddannelsesniveau Hvidovre 2014
procent antal personer
Grundskole 29,7 10.798 
Almengymnasiale uddannelser   7,2 2.624 
Erhvervsgymnasiale uddannelser   2,2 804 
Erhvervsuddannelser  33,4 12.181 
Korte videregående uddannelser  4,5  1.648 
Mellemlange videregående uddannelser  11,1  4.031
Bachelor  1,4  525 
Lange videregående uddannelser  5,6 2.026 
Forskeruddannelser  0,4  130
Uoplyst
4,5  1.630
I alt
100,0 36.397 

Kilde: Statistikbanken

I tabellen ovenfor kan ses Hvidovres borgere i alderen 15-69 år fordelt på højeste uddannelsesniveau. Hvis man sammenligner tallene fra tidligere ses det, at der generelt er flere af vores borgere, der tager en uddannelse. Andelen af bosiddende med en videregående uddannelse udgør 23 %. Der er i perioden 1991 til 2014 sket nogle markante ændringer. Således er der sket en meget stor stigning i gruppen med videregående uddannelser, mens der i gruppen med erhvervsuddannelser er sket et lille fald.

Endvidere er der sket et fald i gruppen, der har grundskolen som sidste afsluttede eksamen, mens der er sket en kraftig stigning for gruppen med de gymnasiale uddannelser. Igen viser tendensen, at flere får en uddannelse og flere får en højere uddannelse.

Erhvervspolitik

Vi har i december 2014 vedtaget Erhvervspolitik 2015-2018. Erhvervspolitikken lægger op til, at kommunen i de kommende år har fokus på den gode relation. Helt konkret kommer det til at betyde opstarten på et helt nyt netværk for mindre virksomheder, en udvikling af den kommunale myndighedsrolle samt fokus på de unges uddannelsesvalg. For Avedøre Holme vil fokus være på en ny lokalplan for området, de fysiske rammer samt markedsføring. Det tredje tema handler om samarbejde med andre kommuner samt at løfte vores lokale styrker.

Erhvervspolitikken bygger på tre hovedtemaer:

 • Erhvervsservice: Den gode relation giver grundlag for samarbejde. Vi arbejder videre med at gøre relationerne til kommunens virksomheder bedre, fordi det giver mere viden og forståelse for hinanden. Det giver os mulighed for at yde en bedre service og for at understøtte virksomhedernes udvikling. Etablering af Erhvervsteamet, som giver virksomhederne mulighed for én indgang til kommunen, er en service, der er med til at understøtte relationerne til virksomhederne.
 • Avedøre Holme: Avedøre Holme – fremtidens arbejdsplads. Der arbejdes på at ændre de begrænsninger som staten har for områdets anvendelse. Reglerne står nemlig i vejen for at området kan udvikle sig og matche virksomhedernes behov bedre nu og i fremtiden. Samtidig arbejder vi med at forbedre forholdene i området både trafikalt og visuelt.
 • Fælles regional vækstdagsorden: Hvidovre er en del af Copenhagen. Hvidovre er en del af en metropol, som er i konkurrence med lignende storbyregioner som Hamborg og Stockholm. Derfor skal vi arbejde sammen med andre kommuner og regioner om at udvikle og udnytte vores styrker, så vi står stærkere i den internationale konkurrence.

Vi er Greater Copenhagen

Hvidovre er en del af Greater Copenhagen. Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Et samarbejde der har til formål at skabe vækst.

Greater Copenhagen har en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og Sydsverige.

Den internationale metropol Greater Copenhagen er i disse år udfordret i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. Væksten i Østdanmark og Sydsverige er væsentligt lavere end i konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamburg.

Under det fælles navn Greater Copenhagen får vi international gennemslagskraft. Vi anerkender og bruger de forskellige styrker, der er i Greater Copenhagen, fordi det stiller os stærkere i den globale konkurrence.

Vi har en fælles vision og en vifte af initiativer, som kan skabe arbejdspladser og vækst i hele Greater Copenhagen.

Visionen er, at i 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale metropol – Greater Copenhagen.

Det gør vi i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen bygger videre på de seneste års tætte samarbejde og effektive indsatser inden for eksempelvis sundhed, forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme.

Vi samarbejder fokuseret om at sikre vækst, fordi vi vil skabe arbejdspladser og have råd til velfærd, service og uddannelse til borgerne i hele Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen har to indsatsområder:

 • Internationalisering – fordi internationale virksomheder, investeringer, turister og højt uddannet arbejdskraft skaber vækst og beskæftigelse i hele regionen
 • Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling – fordi en velfungerende region med god infrastruktur, plads til erhvervslivet og høj attraktivitet er grundlæggende for vækst og beskæftigelse.

Med Greater Copenhagen inviterer Hvidovre Kommune interesserede parter ind i samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden – erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.

Greater Copenhagen er:

 • Et trygt velfærdssamfund, hvor det er rart at bo, med høj livskvalitet, tillid og god offentlig service – et solidt fundament for at udvikle moderne velfærdsteknologier og skabe sund vækst
 • En miljømetropol med fælles værdier om grøn vækst, grøn transport, rent vand og bæredygtig energi
 • Et veludviklet erhvervsområde med en højtuddannet arbejdsstyrke og spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, bioteknik, it, telekommunikation, miljøteknologi og fødevareproduktion
 • Et samlet arbejdsmarked på 3,8 millioner indbyggere stigende til 4,1 millioner indbygger i 2025. En metropol med korte pendlerafstande og direkte adgang til to landes markeder
 • Et førende forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospitaler, bio-sundhedsklynger og tradition for innovative samarbejdsmiljøer
 • Et madmekka med unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord
 • Krydspunktet mellem Skandinavien og Europa med direkte forbindelse til 140 internationale og europæiske flydestinationer, Øresundsforbindelse og den kommende Femern Bælt-forbindelse
 • Et attraktivt turistmål med en vifte af tilbud inden for by-, kyst-, ø-, og kulturturisme. Fra historiske købstæder og pulserende storbymiljøer til hvide strande, bøgeskove og åbne landskaber.