Byomdannelse

Størstedelen af Hvidovre skal ikke forandres, men punktvis skal der ske byomdannelse og fortætning - i første omgang i Hvidovre Bymidte og ved Avedøre Station.

Målsætninger

Punktvis fortætning

Hvidovre skal fornyes og videreudvikles til en attraktiv og bæredygtig forstadskommune, så vi også i fremtiden kan leve op til den efterspørgsel og de ønsker, som de nuværende og fremtidige borgere og virksomheder vil have til deres kommune. 

Langt størstedelen af vores byområder vil ikke opleve afgørende forandringer.

Men punktvis skal der ske en byomdannelse af eksisterende byområder. Der vil disse steder kunne blive tale om at fortætte bebyggelserne for at skabe grundlag for et mere udtalt byliv. Ved fortætningen skal der tages hensyn til skalaen i de tilstødende boligområder. Den punktvise byomdannelse skal have fokus på at forbedre bymiljøet samtidig med at der tilføres nye byfunktioner og bebyggelser, der mangler i områderne eller kommunen. 

Generelt vil vores byomdannelse rette sig mod de stationsnære områder. Det vil sige arealer, hvor der er meget kort afstand til en station, så man kan udnytte beliggenheden ved den højklassede kollektive trafik.

Desuden vil vi skabe et levende samlings- og mødested for alle kommunens borgere i en ny Hvidovre Bymidte, der tager udgangspunkt i Rådhusområdet. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger: 

  • Byomdannelsesområderne skal gøres til attraktive steder at bo, arbejde, besøge og investere i
  • Der skal som udgangspunkt ske en fortætning af byomdannelsesområderne, der bidrager til, at de enkelte områder får en større variation med hensyn til byfunktioner, bebyggelser, friarealer og oplevelser
  • Ved planlægning for byomdannelsesområderne skal der være fokus på sammenhængen med den øvrige del af byområdet, hvor der ikke sker fortætning og omdannelse, herunder ved at etablere gode gang- og cykelforbindelser.

Retningslinjer

Retningslinje 3.1.1

3.1.1

Inden for planperioden skal der påbegyndes en omdannelse af bydelscentret Hvidovre Bymidte samt af det stationsnære kerneområde ved Avedøre Station.


Redegørelse

Rækkefølge i Hvidovres Kommuneplan 2016

Kommuneplanen skal fastlægge en rækkefølge for gennemførelsen af byudvikling og byomdannelse af regional betydning. Rækkefølgen skal fastlægges på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed efter forudgående forhandling mellem staten og kommunen. Ved fastlæggelse af rækkefølgen skal udbygning af de stationsnære arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, fremmes.

Det er vores vurdering, at der i Kommuneplan 2016 ikke er tale om yderligere byudvikling, og at de indeholdte muligheder for byomdannelse alene er af lokal – ikke regional – betydning. 

Men også på lokalt niveau er det formålstjenligt at arbejde med en prioriteret rækkefølge i byomdannelsen med henblik på at opnå en balanceret udvikling, hvor der tages miljømæssige og trafikale hensyn, og hvor der tages udgangspunkt i de allerede gjorte investeringer i infrastruktur og kommunal service.

Vi vil derfor i kommuneplanens 12-årige planperiode prioritere omdannelse af bydelscentret Hvidovre Bymidte og af det stationsnære kerneområde ved Avedøre Station. Først i den efterfølgende perspektivperiode vil der ske omdannelse af de øvrige stationsnære kerneområder ved Rødovre, Åmarken, Friheden og Hvidovre stationer. 

I Hvidovre Bymidte foregår der i øjeblikket en proces med parallelopdrag og borgerdialog, der har til formål at afklare, hvordan området skal udvikle sig i fremtiden. Der arbejdes aktuelt på at færdiggøre en helhedsplan, hvori der planlægges for en yderligere rummelighed omkring 25.000 m2 etageareal. Området planlægges som et centerområde med mulighed for at indpasse boliger, erhverv og offentlige formål.

Ved Avedøre Station planlægges der for en yderligere rummelighed på ca. 40.000 m2 etageareal. Området er udlagt til blandet byområde, men boliger forventes at blive den klart dominerende anvendelse. Der forventes opført ca. 300 nye boliger, der vil blive en blanding af etageboliger og rækkehusboliger. 

En byfortætning på Cirkusgrunden/Stationsforpladsen bør ske på et bæredygtigt – socialt og miljømæssigt grundlag. Et grundlag, der tager hensyn til det eksisterende byggeri og naboerne i området.

Det udelukker i princippet ikke, at der kan bygges op til en ramme på mellem 2 og 8 etager. Vi mener, at der bør bygges blandet ejer- og andelsboliger, og vi ser gerne, at boligerne også vil være egnede som seniorboliger/seniorbofællesskaber. I området findes der mange, som ønsker at skifte parcelhuset ud med en lejlighed i området.

Også området omkring Åmarken Station kunne med fordel omdannes og udvikles til et blandet byområde med ikke-belastende erhverv, boliger samt offentlige formål på op til mellem 2 og 4 etager.