Danalund

Fællesskabsorienteret boligmiljø

Kvarterbeskrivelsen

Bebyggelsen Danalund ligger øst for Friheden Station med facade mod Strandmarksvej. Kvarteret er en stokbebyggelse fra begyndelsen af 1950’erne med 21 to-etagers boligblokke fordelt i syv rækker, hvoraf en blok ud mod Strandmarksvej rummer dagligvareforretninger. Kvarteret er anlagt med nord-sydgående bygningskroppe med vestvendte altaner mod grønne plæner. Bebyggelsen er opført af Fagforeningernes Byggeselskab på oprindeligt initiativ fra Bryggeriarbejdernes Fagforening i 1945 med stiftelsen af Boligselskabet Danalund.

Blokkene er afdæmpede, enkelt opført i gule mursten med rødt tegltag og er med blot to etager i fin harmoni med det grønne bælte mellem blokkene. De langsgående rækker af blokke reproducerer et identisk udtryk med markant dybdevirkning. De uniforme stokke gives dog et charmerende udtryk med pudsede trappetårne i varm terracotta på østsiden, og frodige altaner i bølget design mod vest. De rekreative arealer mellem blokkene er indrettet med mindre beplantninger og flere legeområder.

De bærende fortællinger

Danalund er et direkte produkt af efterkrigstidens bolignød og arbejderfamiliernes ringe boligvilkår, og indskriver sig dermed i fortællingen om de fagforeninger, der blandt andet tog boligspørgsmålet i egen hånd. Med en akut mangel på op mod 100.000 boliger i 1945 var tiden moden til initiativer i pagt med de statslige støtteordninger.

Forud for opførelsen af Danalund blev der drøftet flere andre projekter og placeringer. Blandt andet var det på tale at opføre bebyggelsen i Rebæk Søpark. Området ved Strandmarksvej var på daværende tidspunkt sparsomt bebygget, men jorderne i stigende grad opkøbt til senere bebyggelse som f.eks. naboparcellen, Friheden.

Danalund skulle ikke blot sikre frihed og gode boliger, men betonede i høj grad også fællesskabet og de kollektive værdier. Spørgsmål som pasningsmuligheder, institutioner og indkøbsfaciliteter var afgørende for de nyudflyttede familier. Selvom Danalund i dag fremstår hyggeligt og i meget grønne omgivelser, blev blokkene opført i efterkrigstidens mangelsamfund og af et mindre boligselskab. Derfor er byggeriet præget af sparsomlighed, og har ikke samme bygningsmæssige standard som samtidige almennyttige byggerier.

Danalunds meget helstøbte karakter med tilhørende institutioner og forretningsstrøg langs Standsmarksvej er et velbevaret udtryk for den tidlige efterkrigstids idealer om udflytning og nye boligpolitiske visioner. Kvarterets gennemgående karakteristik er det kollektive og nære, hvilket også kommer til udtryk i, at forretningsstrøget på trods af udskiftninger og det nærliggende Frihedens Butikscenter stadig har butikker og liv.

Bygningsarkitektonisk er Danalunds primære kvaliteter de meget velholdte bygninger og det dertil velholdte garageanlæg med rødmalede porte - et tidstypisk kendetegn, og et arkitektonisk udtryk for drømmene i de nye forstæder, hvor egen bil forekom inden for rækkevidde.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Den gennemgående fortælling i Danalund er det solidariske og fællesskabsorienterede boligmiljø. Kvarteret er tænkt med funktioner, der støtter det hele liv med butikker, institutioner, bibliotek og kirke. For de oprindelige indflyttere i Danalund var denne holistiske boform væsentlig, da den gav mulighed for på egne præmisser at definere det gode liv. Drømmen om at få en anstændig bolig var så stærk, at det kom i anden række, at lejlighederne blev opført meget spartansk.

I dag er lejlighederne stadig små i forhold til gennemsnittet, og selvom der er kommet nye rummelige altaner, er de mindre velegnede for børnefamilier. Placeringen i de grønne arealer og det beskyttede miljø er imidlertid ideelt for børnefamilier, og derfor kan en nytænkning af boligstørrelserne være frugtbar.

Rammeområder

  • 3B6 Danalund
  • 3C8 Lodsvej/Strandmarksvej