Beringparken

En hyldest til byen

Kvarterbeskrivelse

Kvarteret Beringparken ligger langs Gammel Køge Landevej og afgrænses i syd, hvor jernbanen krydser vejen. På nordsiden af banelegemet ligger en række af 52 skråtstillede ejendomme, der giver forbipasserende en illusion af dybde på trods af, at der på det bredeste sted er knap 100 meter mellem Gammel Køge Landevej og S-togsdæmningen. Det bymæssige præg understreges af jernbanen, der mod syd passerer i 1. sals højde få meter fra de nærmeste bygninger. På trods af to færdselsårer er Beringparken en intim bebyggelse med markante rumdannelser.

I kvarteret er det de 41 sydligste boligblokke med tilhørende butikker, der udgør den oprindelige plan for Beringparken, som blev opført i 1940’erne af arkitekt Kay Fisker. Beringparken er bygget i tre etager med undtagelse af det senere opførte højhus. De nu okkerfarvede og hvide ejendomme er parvist sammenbygget og dækker en strækning på knap en kilometer. Ud over butikkerne rummede planen også en daginstitution.

Facadernes farver afspejler i dag, at Beringparken er delt op i flere boligforeninger, der også har betydet varierede modeller for renovering og indretning af uderum. Fra sydvest fremtræder de skråtstillede ejendomme som en sammenhængende bymur, mens den massive husrække går i opløsning, når man bevæger sig mod nord ad Gammel Køge Landevej.

Beringparkens byggestil er markant med sine helvalmede tegltage med markante udhæng og italienskorienterede nyklassicistiske pudsede facader og markerede etagebånd. Stilen spejler en tidstypisk blanding af nationale og internationale træk. Bygningerne har fine detaljer som halvmåneformede kældervinduer, franske altaner og hvælvede indgangspartier.

I den nordlige forlængelse af Beringparken blev der i 1947 opført ti boligblokke i gule sten. De fik samme skråtstillede bebyggelsesplan i forhold til Gl. Køge Landevej, men rummer ikke tilsvarende arkitektoniske bevaringsværdi som Beringparkens bebyggelsesplan.

De bærende fortællinger

Bebyggelsesplanen for Beringparken langs Gammel Køge Landevej er fra Kay Fiskers side tænkt som en hyldest til byen, hvor den sammenhængende facade mod landevejen markerer ankomsten til den fortættede storby.

De forskudte bygninger og valmede tage er tankegods fra 1930’ernes funktionalistisk inspirerede stokbebyggelser. Som solid og kvalitetspræget velfærdsbebyggelse placerer Beringparken sig i samme bygnings- og plantradition som Hvidovres anden berømte parkbebyggelse - Bredalsparken. De bærer på ambitionerne om at skabe gode og sunde boliger med lys og luft indrammet af gode materialer og en human byggeplan.

En central fortælling om Hvidovres landbrugshistorie er forbundet med kvarterets arealer. Denne jord hørte under Flaskekroen, der lå ved passagen over Harrestrup Å på det der i dag er ”københavnersiden”. Flaskekroen indskriver sig i en udskiftningshistorisk fortælling om, at høste fordele af ikke længere at være underlagt landbysamfundets hierarki. Kroen blev nedrevet i 1961 i forbindelse med en udvidelse af Gammel Køge Landevej.

Beringparkens æstetiske, arkitekturhistoriske og planhistoriske værdier er sammen med Gammel Køge Landevej regionalt udpeget som kulturhistoriske bevaringsværdier. Hvidovre Kommune betragter Beringparken som et kulturmiljø.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Beringparkens bygninger kan få lidt af sin oprindelige sydlandske charme tilbageført ved retablering af de oprindelige skodder. Det vil forstærke byggeriets autenticitet og tidsbundne præg. Skodderne er en bygningsdetalje, som har en afgørende betydning for sikring af bygningernes oprindelige fremtræden. Skodderne vil i øvrigt være i overensstemmelse med ønskværdige klimatiltag.

Bebyggelsens farvemæssige opdeling fremstår harmonisk, men tilbageføring til den oprindelige farve vil rumme en styrkelse af fortællepotentialet. De eftermonterede isolerende facadebeklædninger på nogle af blokkene bør på sigt udformes mere i overensstemmelse med byggeriets arkitektur.

Byggeriet er tænkt i sammenhæng med Gammel Køge Landevej, og her kunne gadeforløbets bymiljø forbedres ved at genskabe den oprindelige vejbeplantning. Denne strækning på Gammel Køge Landevej var indtil slutningen af 1950’erne ét af Hvidovres to forretningsstrøg. Det vil sideløbende med trafiksanering som længere mod syd ad Gammel Køge Landevej kunne genskabes i en opdateret version.

Udviklingsstrategien for Beringparken er at genetablere bevægelsesmulighederne på tværs af vejen, så den igen får karakter af gade. Trafikdæmpning og bedre parkeringsforhold langs vejen vil danne rammerne for et bedre bymiljø i sammenhæng med et lille udvalg af kommunens velfærdshistoriske bygningsperler.

Rammeområder

  • 3B2 Beringparken
  • 3C4 Åmarken Nord