Hvidovre Bymidte

Et centrum for forstadslivet

Kvarterbeskrivelse

Kvarteret afgrænses i nord af Høvedstensvej mod Lejerbos bygningskompleks, Hvidovrevej og skellet mellem Risbjerggård og de nord for liggende etageejendomme. I vest af Claus Petersens Allé, mod syd af skellet mellem Medborgerhuset og etageejendommene langs Hvidovrevej og Risbjerggårds Allé samt mod øst af matrikelgrænsen mellem Risbjerggård og det tilstødende villakvarter.

Hvidovre Bymidte rummer Hvidovres politiske og administrative centrum. Her ligger blandt andet Hvidovre Rådhus fra 1955, tegnet af arkitekt Helge Schiønneman. Rådhuset er senere tilføjet flere nye fløje samt et senere dominerende indgangsparti. Bibliotek og Medborgerhus fra 1972-74, et Sundhedshus (oprindelig opført som sygekasse 1958-59) samt det tidligere posthus, der afventer kommunal ibrugtagning.

Hvidovre Bymidtes del, der ligger øst for Hvidovrevej, domineres af forsamlingshuset Risbjerggård, som ligger i fortovs bagkant. Risbjerggård består af den oprindelige landbrugsejendoms senere let ombyggede stuehus fra 1878 samt den store teatersal med verandasal og keglebane i kælderen tilføjet i 1930'erne og 1940'erne. Et énfamiliehus fra 1930'erne syd for stuehuset er besluttet nedrevet.

Yderligere rummer Hvidovre Bymidte flere større parkeringsarealer og parkanlæg.

Kendetegnende for samtlige bygninger og arealer er, at de er kommunalt ejede.

De bærende fortællinger

Hvidovres 'bymidte' opstod i kølvandet på kommunens køb af Høvedstensgården i 1930-erne. Det blev anledning til en funktionsforskydning fra det gamle centrum omkring landsbyen to kilometer mod nord. Med opførelsen af biblioteksbygning i 1936 og den nye rådhusbygning i 1955 blev matriklens betydning koblet sammen med væksten af velfærdsamfundet, og opførelsen af en sygekassebygning og postkontor i 1958-59 understregede yderligere sammenhængen med en samfundsudvikling, hvor den offentlige sektor var en primær drivkraft i formningen af forstaden. Bymidtefunktionerne bestod alene af offentlige tilbud, idet lokaliseringen af detailhandlen forblev uberørt af denne udvikling.

Kvarteret øst for Hvidovrevej bærer en grundlæggende anderledes fortælling end vestdelen. Risbjerggårds jorder er blevet til den øst for liggende Risbjerggårds Villaby, og gårdens bygninger matcher kvarteret i skala. Den østlige del af kvarteret bærer en historie om forstadsudvikling i mellemkrigstiden, om privat initiativ og om offentligt forstadsliv før velfærdsamfundet.

'Hvidovre Bymidte' rummer det private og det offentlige, det førmoderne og det moderne, og det rummer den store og den lille skala.

Udviklings- og bevaringsstrategi

Bymidten har to attraktionselementer. For det første kan den være holdepunkt for den fysiske dimension af den lokale identitet. For det andet kan den tilføre forstadskulturen nogle ønskede urbane kvaliteter og bidrage til at fastholde borgerne i forstaden.

Det ambitiøse mål er at udnytte kvarterets potentiale til at fastholde de ovenfor beskrevne fortællinger og værdier samtidig med, at der tilføres forstaden endnu et tidslag, som kompletterer tidsdybden. Og det skal ske under en forståelse af kvaliteten i konflikten mellem vestsidens velordnede modernistiske reaktion på østsidens villakvarters selvgroede æstetik og lille skala.

Rammeområder