Strandhaven

Sammenbyggede enfamiliehuse

Kvarterbeskrivelsen

Strandhaven fremtræder som et homogent tæt-lavt boligområde af enfamilieshuse, der skiller sig ud fra de omkringliggende kvarterer ved i høj grad at have et markant fællespræg af materialer og form. Til forskel fra tæt-lave boligområder i øvrigt er der individuelle variationer mellem husenes fremtræden. Strandhaven er afgrænset af Sandholtvej, Brobyvej, Langåvej og Dybenskærvej, hvor sidstnævnte blev etableret som kvarterets gennemførselsvej. Strandhavens veje er i øvrigt opkaldt efter jyske og fynske byer.

Strandhavehusenes gule mursten er forskellige, da bygningerne er opført henover en 50-årig periode. Men byggeriet er sket ud fra en fælles grundplan med individuelle forskelle i forhold til vinduer, døre, carporte og tage m.m. Alle er enfamiliehuse, der er bygget sammen i naboskel, hvorfor strandhavehusene som bygningskategori kaldes for kædehuse.

Strandhaven er bærer af en særlig byhistorisk fortælling om, hvordan arbejdernes fritidsliv i kolonihaveforeningerne gradvist ændrede sig over 50 år, da de nye parcellister fik udflytningsmuligheder under en stram planlægning i 1960'erne. Det er samtidig historien om et by- og boligeksperiment, der gik ud på at lade ejerne få medbestemmelse i en tid hvor industrialiseringen af byggeriet for alvor tog fart.

Som et anneks til bebyggelsen Strandhaven ligger Strandhaven II, som vejbetjenes af Strandhaven, men som er opført efter andre principper på større grundarealer med fritliggende enfamiliehuse placeret med gavlen ud mod vejen.

De bærende fortællinger

Strandhaven var oprindeligt en kolonihaveforening, der henover 50 år forandrede sig til et tæt-lavt boligområde. Strandhavens foreningshistorie begynder i 1918 og den er bærer af fortællingen om kolonihavebevægelsens midlertidige status, da foreningen lå i Valby, Kalveboderne og Vigerslev, før den permanente adresse blev i Avedøre. Avedøre var endnu en del af Glostrup Kommune, da Strandhavens koloniforening købte jorden.

Om foreningslivet i kolonihaven Strandhaven siges det, at der gjaldt meget strenge regler for beboerne, altså en stærk restriktiv fælleskabskultur der også er forklaringen på, at parcelejerne indgik en aftale om en ny bebyggelsesplan i 1964 med Glostrup Kommune: Glostrup Kommune tog initiativet på baggrund af en stram byudviklingsplan for Københavnsegnen fra 1951, der havde til hensigt at etablere helårshuse i områder, hvor grundene var betalt ud og hvor kloakering, vandforsyning og vejsystem havde de nødvendige, bymæssige forhold for at opnå helårsstatus.

Hvad planlægning betyder for udviklingen, er særdeles tydeligt at se i et kvarter som Strandhaven. Strandhaven er et eksempel på 1960'ernes planlægning men med den særlige forudsætning at skulle i dialog med en eksisterende bykultur - fritidsfolkets kolonihavekultur. Byplanvedtægt A4 for Strandhaven blev udformet af arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen, der også var byplanlæggerne bag Avedøre Stationsby. Arkitekten Ole Buhl blev bedt om at udforme et forslag til forskellige hustyper.

Meget ulig Avedøre Stationsby fik arkitekterne med Strandhaven formuleret en bydelsplan, der giver plads til det individuelle særpræg i en ensartet planramme. Med overgangen fra den totalt frie bestemmelsesret over udformningen af eget lysthus, fik de nye ejere i Strandhaven friheden til at vælge mellem forskellige typehuse med samme grundprincipper. Afgørende var det, at ejeren selv skulle sørge for opførelsen af det nye helårshus. Nogle ville have bryggers, andre badeværelse, nogle ville have små stuer andre store, nogle ville have spisekøkken andre et arbejdskøkken. Ejerne fik mulighed for selv at opføre bygningen, som på denne måde blev et typehusbyggeri med individuel bestemmelsesret. Nogle valgte ikke at opføre et strandhavehus, men fulgte blot byplanvedtægten.

I 1960'erne gennemførte Glostrup Kommune en byplanvedtægt for Strandhaven II, som ikke var udlagt til kolonihaveforening før, og derfor ikke undergik samme byudviklingsproces. Strandhaven II var fra starten et parcelhuskvarter tiltænkt beboelse for den lidt større familie.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4B31 Strandhaven
  • 4B44 Strandhaven II