Nymarken

Parcel- og rækkehuskvarter 

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret Nymarken ligger i det vestligste Hvidovre mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre Stationsby umiddelbart bag Vestvolden. I kvarterets nordøstligste hjørne ligger Cirkusgrunden, der er en af kommunens sidste ubebyggede grunde. Nymarken er altovervejende et boligkvarter bestående af enfamiliehuse, rækkehuse og enkelte institutioner.

Nymarken blev udparcelleret til ejerboliger fra 1940 og frem, primært fra gårdene Nymarken og Engstrupgård. Udbygningen foregik løbende og i årtierne efter 2. verdenskrig lå parcelhuse og landbrugsejendomme stadig side om side. Kvarteret består i dag af flere grundejerforeninger og kvarterer rummer bebyggelser fra alle årtier siden 1940’erne.

De bærende fortællinger

Bebyggelsen i Nymarken knytter sig til den villa- og parcelhuskultur, der opstod i Københavns forstadskommuner fra 1920’erne og frem i takt med at mange landbrugsejendomme blev udparcelleret og solgt til privat beboelse.

I Nymarken blev de første grunde solgt af Jensen Bloch, der var ejer af Nymarken. Jensen Bloch var entreprenant, men som ansvarlig for anlæggelse og vedligeholdelse af kvarterets veje skuffede han parcellisterne, der måtte nøjes med dårlige slaggeveje.

De mange nye parcel- og villakvarterer, der opstod før og efter verdenskrigen, udgjorde en central modfortælling til de almennyttige boligselskaber. Parcelhusejerne fandt ofte sammen i fællesskaber omkring pionerarbejdet på de tidligere landbrugsjorder og desuden havde de en lang række forpligtelser knyttet til vedligeholdelse og varetagelse af fællesarealer, veje, kloakering, belysning osv.

Salget af grunde i Nymarken var i høj grad drevet af forventningerne om snarlig forlængelse af S-banen fra Dybbølsbro langs Køge Bugt, denne udvidelse kom imidlertid først 30 år senere i 1972.

I kvarterets nordlige ende løber Paradisvej, et navn, der referer til den midlertidige militærlejr Paradislejren, som husede Vestvoldens sikringsstyrke. Mange af vejnavnene i kvarteret er opstået på grundejernes initiativ og eksempelvis Blochs Allé henviser til føromtalt gårdejer Jensen Bloch, mens navne som Fortvej og Voldvejstien referer til den nærliggende Vestvold. De mange vejnavne, der begynder med Eng- er et levn fra landbrugstiden.

Nymarken lå helt frem til 1960’erne som en villaenklave midt i et landbrugs- og gartnerilandskab. Kvarteret havde derfor også eget marketenderi og købmandsbutik på Parallelvej.

Før anlæggelsen af Motorvej E20 over Avedøre Holme til Amager blev det overvejet at lade en motorvej gå via Gammel Køge Landevej, gennem Nymarken og ud gennem Vestvolden. En betragtelig korridor gennem Nymarken blev derfor projekteret til anlæggelse af motorvejen. Til grundejernes lettelse blev motorvejen som bekendt anlagt over Avedøre Holme, og i dag løber Voldvejstien der, hvor motorvejen var planlagt.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4A4 Cirkusgrunden
  • 4B23 Engvænget/Paradisvej
  • 4B24 Enghøjparken
  • 4B25 Engvadvej/Engstrupgårdsvej
  • 4B45 Nymarkskvarteret