Avedøresletten og Avedøre Landsby

Historisk landsbymiljø

Kvarterbeskrivelsen

Avedøre Landsby og Avedøresletten ligger i kommunens vestligste del, i området mellem Holbækmotorvejen og Motorring 3. På alle sider er området klart afgrænset.

Mod vest er det fredfyldte slettelandskab beskyttet mod ringvejens intense trafik af Vestvolden, der med voldgrav, høje træer og uigennemtrængeligt krat vogter det rekreative slettelandskab, der tidligere var øvelsesterræn for militæret i Avedørelejren. Mod nord udgør Holbækmotorvejens gigantiske støjvold et bolværk for bondemiljøet i Avedøre Landsby, mens de ekspanderende parcelhusbebyggelser øst for Byvej holdes på afstand af et bånd af gartnerier. Mod syd udgør Avedøre Tværvej og Avedørelejren den naturlige afgrænsning. Avedøresletten og Avedøre Landsby har derfor karakter af et stykke uforstyrret natur midt i Hvidovres urbane kontinuitet og er samtidig blandt de mest centrale, ubebyggede arealer i Københavnsområdet.

De skiftende omstændigheder og de mangesidede fortællinger giver Avedøresletten karakter af en beroligende og malerisk tankestreg midt i en gennemplanlagt by, hvor de bærende fortællinger har sat forskellige spor på området, men alt sammen så tilpas afdæmpet, at området fremstår imødekommende og harmonisk.

Allerede i 1936 blev sletten tiltænkt en rekreativ funktion, i rapporten Københavnsegnens Grønne Områder – Forslag til et System af Områder for Friluftsliv, blev det skitseret hvordan området kunne udgøre den inderste del af en grøn kile mellem bydannelserne mod henholdsvis Køge og Roskilde. Dermed kom Avedøresletten fra et tidligt tidspunkt til at indgå som centralt rekreativt element i den senere Fingerplan, blot med den hage, at området stadig ikke er blevet aktiveret som rekreativt område, men fremstår som postmilitært slettelandskab.

Miljøet omkring Avedøre Landsby vidner om 1000 års historie som landbrugsfællesskab, hvor generationer af Avedørebønder kultiverede den frugtbare jord, længe før militæret eller velfærdsingeniører fik ambitioner på områdets vegne. Oprindeligt strakte landsbyens marker sig helt ned til Avedøre Holme, og den snørklede Storegade med gadekær og tætliggende gårde udgjorde kernen i landbomiljøet. Selvom der kun er få gårde tilbage i Avedøre Landsby, fornemmer man stadig den karakteristiske struktur som fortelandsby centreret omkring gadekæret og klart afgrænset mod sletten.

Indtrykket af landsbyidyl er så intakt, at gadekæret med gården Kastanienborg i baggrunden stadig er den foretrukne bryllupsfotokulisse for nygifte Hvidovrepar.

Den nuværende landsby er formentlig opstået omkring år 1000, men arkæologiske udgravninger omkring Stavnsbjerggård og volden ud mod Holbækmotorvejen, tyder på bosætninger i området allerede omkring år 800. Landsbyen er udpeget som særlig landsby og kulturmiljø.

De bærende fortællinger

Det 250 ha store område har ved et sammenfald af mange omstændigheder overlevet det 20. århundredes vilde boligekspansion. Fra anlæggelsen af Avedørelejren i 1912 og frem til midten af 1990’erne blev det flade slettelandskab brugt af forsvaret, og områdets herlighed var alene til glæde for unge rekrutter.

Avedøresletten og Avedøre Landsbys historie dækker flere historiske lag, der sammen udgør fortællingerne om et værdifuldt og smukt landskab midt i en af landets tættest bebyggede kommuner.

Et unikt område, hvor by og landskab er integreret i planlægning, og ikke blot som by og infrastruktur. Området rummer både historien om Fingerplanen og moderne byplanlægning, forsvarshistorie med Vestvolden og Avedørelejren, landbohistorie med udskiftningslandskab og 1700-tallets landboreformer samt endnu aktive gartnerier.

Selvom områdets fortællinger både handler om velfærdsbyggeri, militær- og ikke mindst landbrugshistorie er det fysiske møde mellem fortællingerne relativt harmonisk, i og med at ingen af de tre hovedfortællinger dominerer området i dag. Den militære tilstedeværelse er kun bibeholdt i fysiske anlæg, det samme gælder landbruget, der ikke længere præger landskabet. I den moderne velfærdsstatslige udbygning af Avedøre Holme og Stationsbyen skulle Avedøresletten i tråd med planerne fra 1936 have udgjort områdets rekreative zone, men dette blev aldrig realiseret.

I kvarteret er en del tidligere eller endnu funktionelle gartnerier, hvoraf et udvalg er udpeget regionalt som spor af kulturhistorisk interesse.

Bevarings- og udviklingsstrategi

For bevarings- og udviklingsstrategi henvises til kommuneplanens hovedstruktur om den grønne kile.

Rammeområder

  • 4B50 Avedøre Landsby
  • 4D1 Avedøregårdene
  • 4D3 Avedøre Stadion
  • 4D14 Poppelgården
  • 4D17 Byvej Øst
  • 4F1 Sletten
  • 4F6 Foldene
  • 4F8 Avedøre Slettevej
  • 4F9 Byvej Øst
  • 4T1 Ringstedbanen 2