Avedørelejren

Fra kaserne til integreret byområde

Kvarterbeskrivelsen

Avedørelejren ligger mellem Avedøre Tværvej og Avedøresletten vest for Byvej. Kvarterets ramme udgøres af et militært kaserneanlæg påbegyndt i 1912. Kvarteret har en stram grundplan, som er blevet opblødt i takt med overgangen til civilt brug i årene efter 1997.

Kvarteret har en hierarkisk struktur og en klar plan i overensstemmelse med den militære oprindelse. Den sydlige del af området rummer kvarterets ældste bygninger samt beboelsesbygninger og en enkelt institution fra de senere år, der alle er opført i røde tegl, mens den nordlige del adskilt af vejen Filmbyen er oprindelige værkstedsbygninger i gule sten opført til militære formål. Længst mod øst er opført en enkelt beboelsesbygning tilpasset værkstedsbygningerne i materialer og form.

Kvarterets sydlige del skyldes for den ældre dels vedkommende arkitekt Helge Bojsen-Møller, som skabte en bebyggelse præget af gode materialer, godt håndværk og et arkitektonisk udtryk med afsæt i samme stilforståelse, som var baggrund for den næsten samtidige ”Bedre Byggeskik”-bevægelse.

Ved overgangen til civil brug var udviklingsprincippet, at kvarteret skulle være funktionsintegreret i modsætning til den i øvrigt funktionsopdelte kommune.

Kvarteret rummer halvdelen af dansk filmindustri, museer, institutioner, restaurant, vandrehjem og ca. 350 boliger.

Kvarteret fremtræder som en campus med bygningskroppene placeret i et grønt tæppe, men samtidig er en bymæssighed, som er forstaden fremmed, søgt fastholdt med bygninger direkte til fortovs bagkant og med fastholdelse af bygningshierarkiet i form af offentlig anvendelse af de centrale bygninger.

De bærende fortællinger

Avedørelejren bærer grundlæggende en militær fortælling, som understreges af placeringen nær Københavns nyere Befæstning.

Hertil kommer den nyere fortælling om filmindustrien, som har sikret kvarterets bygninger et efterliv i danske spillefilm i årene siden 1997. Trods den korte historie, er filmfortællingen blevet en identitetsfaktor, som på den korte bane overskygger den militære.

Endelig rummer Avedørelejren en fortælling om tidsdybde, som både er direkte synlig gennem arkitektur og plan, men også gennem beplantningen. Alle tre elementer repræsenterer en traditionel kvalitet, som er sjælden i forstaden.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

 
  • 4A2 Avedørelejren
  • 4A3 Filmbyen