Avedøregård

Parcelhusområde fra mellemkrigstiden

Kvarterbeskrivelsen

Avedøregård er et parcelhuskvarter fra mellemkrigstiden. Kvarteret er beliggende mellem Kettevej i nord og Krogholtsvej i syd, mens Avedøres grønne kile løber i vest og kvarterets østlige grænser ligger op til Avedøre Havnevej. Vejstrukturen er iøjnefaldende lige, ligesom det meget flade landskab med lav bebyggelse betyder, at kvarteret enkelte steder har udsigt 4-5 kilometer i retning mod syd til Avedøreværkets siloer på Avedøre Holme. 

Undtagelsesvist for et boligkvarter i Hvidovre består Avedøregård næsten udelukkende af parcelhuse. Midt i kvarteret finder man dog småerhverv og et vandværk fra 1936.

De bærende fortællinger

Avedøregård er som parcelhuskvarter et tydeligt eksempel på mellemkrigstidens parcelhusudstykningshistorie i den del af forstaden, hvor landbrugsproduktion og gartnerivirksomhed fortsat dominerede landskabet. Avedøregårds jorder er en af de tidlige udstykninger til lysthusbeboelse i 1920’ernes Avedøre.

I matrikel- og vejstruktur ligner kvarteret en klassisk landmålerudstykning med sin ekstreme rationalitet og planlægning alene for tekniske forhold. Landmåleren etablerede ved matrikuleringen et retlinjet vejnet, kilometerlange veje, som kunne give adgang til præcist afmålte lige store matrikler.

Kvarterets vejnavne er opkaldt efter tidligere gårde eller gartnerier.

Da villabyernes foreninger opnår lovlig helårsbeboelse er Avedøre endnu underlagt Glostrup Kommune. Og i 1962 stilles store krav til fastholdelsen af Avedøregård som et parcelhuskvarter til enfamilieshuse i byplanvedtægten. Kvarteret har på baggrund af denne byplan i høj grad fastholdt sine fysiske udviklingsrammer i forhold til grundareal og bebyggelsesgrader.

Af andre kulturhistoriske spor i kvarteret findes Kettevej, som er en af de ældste veje i kommunen. En strækning, der i middelalderen blev anvendt som vejen mellem Køge og København. Kettevej er regionalt udpeget som et spor af kulturhistorisk interesse.

Bevarings- og udviklingsstrategi

En supplerende bygningsregistrering af Avedøregårds bevaringsværdige bygninger, der er opført i perioden mellem 1940 og 1980, vil kunne fastholde kvarterets tidsdybde.

Rammeområder

  • 4B41 Avedøregård