Avedøre Stationsby

Modernistisk storskala boligby

Kvarterbeskrivelsen

Avedøre Stationsby ligger som en afgrænset boligby i den vestligste del af kommunen, mellem S-togsbanen og Avedøresletten. Det 70 hektar store bymiljø huser 5000 mennesker og er blandt landets fremmeste eksempler på den totalplanlagte industrialiserede boligby fra 1970’erne. Avedøre Stationsby var tænkt som en moderne bystruktur, der med sin markante grundplan og mere end 1,5 km lange boligbymur er skarpt afgrænset fra det omkringliggende landskab.

Avedøre Stationsby er opført mellem 1972-82 og består af fire hovedelementer:

  • Bymuren - etagebebyggelsen i fire boliglag, der omkranser byen
  • Store Hus - højhuset (tegnet af arkitekt Ole Buhl) udført i grandios storbyskala inspireret af den schweizisk-franske modernist Le Corbusier
  • de tæt-lave gårdhavebebyggelser i byens indre
  • institutionsbåndet, som er et langt bælte af offentlige bygninger placeret i byområdets centrum.

Stationsbyen er som boligby udviklet efter vugge til grav-princippet med tilhørende net af institutioner fra vuggestue til gymnasium. Samtidig skulle byen håndtere de 5.000 indbyggeres øvrige servicebehov, og derfor blev der planlagt funktioner som kirke, bibliotek, sportsfaciliteter og detailhandel.

Skolen blev senere funktionsforandret til bibliotek og hjemsted for børne- og ungetilbud, men grundstrukturen med de offentlige tilbud placeret langs Hovedstien fra “Børge Købmand” i vest til Store Hus er fastholdt. Detailhandlen blev koncentreret i et ensidigt butiksforløb i nederste etage i Store Hus.

Arkitekturen er præget af en markeret tilgang til beton som materiale. Strukturerede overflader af indfarvet beton dominerer byens tæt-lave del og den omkransende bymur. Planen bygger på skematisk variation af små kvarterdannelser og adskillelse af den bløde og hårde trafik. Trafiksystemet er i løbet af byens levetid blødt op, så bløde trafikanter kan vælge alternative veje til stisystemet.

De bærende fortællinger

Avedøre Stationsbys bærende fortælling hænger uløseligt sammen med udfoldelsen af velfærdstænkningen i Danmark. Med et grundlag af gennemgribende planlægning i stor skala baseret på modernismens idealer, med brug af nye materialer og metoder skabtes i 1970-erne en velfærdsby, som var realiseringen af 1950-ernes drømme om fremtidens samfund.

Stationsbyen var et opgør med den ældre forstads endeløse og tilsyneladende ustrukturerede blokbebyggelser og parcelhuskvarterer. Rationalitet, orden og tro på planlagt udvikling var tidens stærkeste samfundskræfter. Rationaliteten og planlægningstrangen blev udtrykt i byens industrielle skala, men også i den tro på separering af funktioner, som gjorde Avedøre Stationsby til en ren boligby i tæt kontakt med infrastrukturen i form af S-banen.

Sammen med de rekreative arealer på Avedøresletten nord for byen, adgangen til infrastruktur syd for byen og nærheden til industriområdet Avedøre Holme udgør Avedøre Stationsby et modellandskab for den industrielle idealforstad. De fire hovedelementer i forstaden: bolig, arbejde, fritid og infrastruktur ligger i et eksemplarisk forstadslandskab omkring Stationsbyen.

Samtidig er Avedøre Stationsby den inderste by i den historisk store udviklingsplan for Køge Bugt, hvor ti byer langs Køge Bugt var planlagt som Fingerplanens ”tommelfinger”.

Den dominerende bevaringsværdi ligger i den overordnede plan for Avedøre Stationsby, hvor karaktertræk er opdelingen mellem Bymuren, Store Hus, den tæt-lave gårdbebyggelse og hertil institutionsbåndet med den trafikseparering, der var typisk for tidens planløsninger.

Stationsbyen blev stedet, hvor plan- og velfærdssamfundet med et stærkt demokratisk ideal for byens udformning blev realiseret. Programerklæringen bag de nye byer som Avedøre Stationsby var alles ret til sundhed, en god bolig, en bekymringsfri barndom, uddannelse og en anstændig alderdom. 

De mange forskellige etniciteter, der i løbet af 1970-erne flyttede ind i Avedøre Stationsby, satte ligeledes sit præg på området og bidrager til fortællingen om et område præget af globalisering og samtidig med bølger af flygtninge og immigranter sætter fokus på Stationsbyens funktion som indslusningområde til storbyen København.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Bevarings- og udviklingsstrategien for området er dobbelt, idet den bygger på ideen om, at man på den ene side må formidle og sikre Avedøre Stationsbys historie og på den anden side opdatere den oprindelige plan. Fremtidig planlægning bør tage afsæt de to elementer som hinandens forudsætninger.

Bevaringsværdien i Avedøre Stationsby betyder, at man ved de nødvendige omdannelser og ændringer i det bebyggede miljø respekterer det modernistiske, rationalistiske, demokratiske planprincip og formsprog, herunder for eksempel den farvede beton. Modsætningen hertil var opførelsen af den nye Enghøjskole (nu bibliotek m.v.), som trækker på klassisk, romantisk dansk byggestil med røde mursten og sadeltage og opleves som et fremmed element, der svækker byens klare formsprog og arkitekturholdning.

Lokalisering af nye funktioner i Stationsbyen skal respektere den oprindelige plans klare funktionsopdeling og understøtte den bymæssige karakter med strøg langs Store Hus og gennem Hovedstien.

Afgørende for til- eller ombygninger er det, at det sker i dialog mellem på den ene side byggeriets eksisterende æstetik og på den anden side de nutidige krav om attraktive boligers indretning.

En udviklingsstrategi for området kan være at opdatere den oprindelige plan ved at fuldføre drømmen om en by, man kan bo i fra vugge til grav. Der mangler i dag tilbud til ældre - alt fra ældreboliger til plejehjem kunne være en mulighed her.

En anden udviklingsstrategi for området kunne være at bryde monofunktionaliteten og give mulighed for butiks- eller andre erhvervsformål i et udvalg af de nuværende boligområder.

Placeringen i et stationsnært område opfordrer til at understrege den oprindelige plans vision om urbanitet ved at åbne muligheder for fortætning i Stationsbyen. Den skal naturligvis hvile på adgangen til store grønne områder udenfor Bymuren.

Rammeområder

  • 4B1 Avedøre Stationsby
  • 4C1 Avedøre Stationscenter
  • 4D6 Hvidovre Gymnasium
  • 4D7 Naverporten
  • 4D12 Avedøre Tværvej
  • 4F7 Byparken