Avedøre Holme

Danmarks største industriområde

Kvarterbeskrivelsen

Avedøre Holme er Danmarks største industriområde, etableret mellem 1957 og 1966 i et lavvandet vådområde i storbyens udkant. Holmenes vildtvoksende natur blev inddæmmet, afvandet, jævnet og indrettet efter industrisamfundets rationaler. Formålet var at samle de industrivirksomheder, som var uønskede tæt på beboelse og grønne områder. Senere udbyggedes området mod syd med store offentlige værker, der ligeledes var uønsket andetsteds: Rensningsanlæg, losseplads og kraftvarmeværk. Paradoksalt nok blev denne stærkt miljøbelastende produktion anlagt på det, der tidligere var et smukt og uspoleret kystmiljø domineret af rørskov og fugleliv.

Med etableringen af områdets mega-grid af store parceller og brede veje afspejler industriområdet en rationel tilgang til planlægningen af det senindustrielle samfund. Ideen om totalplanlægning udformet i stor skala er styrende for hele udstykningen, og udgør derfor et rendyrket eksempel på tidens plan- og samfundshistorie. Med sine 475 ha udgør kvarteret ca. 1/5 af kommunens samlede areal.

Områdets mange store parceller har medført tilsvarende store byggerier, eksempelvis entreprenøren Bøje Nielsens 300 meter lange kontorbygning fra 1982, der foruden at være landets længste kontorbygning, er en markant port ind til området. Bygningen hedder i dag Copenhagen Business Park.

Avedøreværkets designede bygninger og majestætiske skorstene harmonerer også med områdets dimensioner. Avedøreværket er i al sin vælde et ikonisk vartegn, ikke bare for Hvidovre, men for hele det sydlige indløb til Øresund.

De bærende fortællinger

Anlægget af Avedøre Holme blev sidste punktum i udviklingen af store industriområder i Danmark. Da Avedøre Holme stod færdigt, rykkede industrien til provinsen, og efter oliekrisen i 1973 kom Danmark ind i nedgangstider, og tiden som industrination lakkede mod enden. Den synlige bærende fortælling er derfor plan- og samfundshistorie i mega-skala. Områdets plan kan sammenlignes med eksempelvis 1700-tallets byplanlægning i Frederiksstaden, men adskiller sig ved, at bygningsmassen ikke er opført til at stå flere århundreder, men er bygget billigt med tanke på hurtig ombygning og udskiftning i takt med ændrede behov. Nøgleordene for Avedøre Holme er industrisamfund og modernitet. Zoomer man ud og ser på Avedøre Stationsby, Avedøresletten og hele den storkøbenhavnske Fingerplan som helhed, udgør Avedøre Holme en central brik i fortællingen om velfærdsstatens overordnede samfundsplanlægning, der opererede med adskilte zoner til arbejde, rekreation og hvile.

Det karakteristiske ved Avedøre Holme er det grovmaskede grid og de brede vejudlæg. Områdets centrale fortælling hænger altså sammen med dimensionerne, ligesom den direkte og hurtige adgang til den øvrige infrastruktur er fysiske spor i dette bylandskab. Ud over Avedøreværket og Bøje Nielsens kontorhus er alt byggeri på området udført relativt lavt med henblik på tilgængelighed og let adgang til virksomhedernes produktions- og lagerområder.

Under asfalten og den nuværende gennemplanlagte overflade skjuler sig imidlertid mange lag af Hvidovres historie fra før planlægningssamfundets tid. Tidligere var området sommerhusparadis for ferietrængende københavnere. Og før sommerhuse og københavnere brugte lokalbefolkningen rørsumpen til tækning, græsning og fiskeri. Går man årtusinder tilbage i historien har området også været bosted fra Ærtebøllekulturen.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Den centrale vision for Avedøre Holme er at formidle historien om Danmarks sidste, store industriudstykning, og samtidig bør området opdateres, så det vedbliver at være et stort aktiv for kommunen og grundejerne. Det er altså ikke den enkelte bygning eller virksomhed på Avedøre Holme, der er omdrejningspunktet i en bevaringsstrategi, men områdets struktur, de grandiose boulevarder og vældige parceller, der udgør de centrale elementer i fortællingen om industri- og velfærdssamfundets planlægningskultur.

Avedøre Holme har mange udviklingsmuligheder, men området udgør som sagt også en vigtigt fortælling om det moderne Danmark, og har derfor også nogle væsentlige formidlingspotentialer. På samme måde som Brede Værket i Kgs. Lyngby formidler det 19. århundredes industrifortælling, kan Avedøre Holme formidle fortælling om det 20. århundredes senindustrielle udbygning.

Rammeområder