Om kommuneplanen

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen 2016 er en opfølgning på Planstrategi 2011 og 2015, hvori Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen er beskrevet. Kommuneplanen er således en konkretisering af visionerne og målsætningerne i planstrategien. Kommuneplanen vil udgøre den overordnede og helhedsorienterede planlægning i Hvidovre Kommune for den kommende 12-årige planperiode efter planens endelige vedtagelse, dvs. for perioden 2016 - 2027.

Kommuneplan 2016 blev vedtaget endeligt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 25. oktober 2016.

Den offentlige bekendtgørelse af kommuneplanens endelige vedtagelse er foretaget den 17. november 2016.

Opbygning

Den digitale kommuneplan består af seks temaer, der indeholder målsætninger, retningslinjer og en redegørelse for det pågældende emne. Desuden består kommuneplanen af 51 kulturarvskvarterer med tilhørende rammer for lokalplanlægningen.

På forsiden kan du finde ud af, hvad der gælder i kommuneplanen for en bestemt ejendom. Enten ved at bruge adressefeltet eller ved at søge i kortet.

Retsvirkninger

Inden for byzone kan Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 12, stk. 2, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når der pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter planlovens § 12, stk. 3, kan Kommunalbestyrelsen inden for byzone modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.